Η κρουαζιέρα στα καλύτερα της

Α. Γενικά - Ορισμοί
 1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε χρήστη ο οποίος περιηγείται στην ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου "www.pamekrouaziera.gr", καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).
 2. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη σε όλους τους χρήστες της, σε σημείο που κατά την αντίληψη και πείρα του μέσου ανθρώπου συνηθίζεται, ήτοι στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας, δια του υπερσυνδέσμου "http://www.pamekrouaziera.gr/oroi-xrisis", με διακριτικό όνομα "Όροι Συναλλαγών & Χρήσης".
 3. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης προβολής και λειτουργίας του Πρακτορείου – Γραφείου Γενικού Τουρισμού με την έννοια του άρθρου 4§5 του Ν.393/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 10 της υποπαρ. ΣΤ.17 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου Ν. 4254/2014 (Α' 85/7.4.2014) και περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και την οργάνωση αυτής, καθώς και το Πρακτορείο αυτό καθεαυτό από το οποίο σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλονται με την επιχείρηση και να αγοράζουν εξ αποστάσεως τις διατιθέμενες προς πώληση υπηρεσίες τρίτων τελικών παρόχων.
Β. Περιεχόμενο που δεν αποτελεί το ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό πρακτορείο της Πράκτορας
 1. Το περιεχόμενο που αναρτάται σε ενότητες που δεν περιλαμβάνουν κατάλογο κρατήσεων σε ταξιδιωτικά προϊόντα, αποτελεί επίκαιρο πληροφοριακό περιεχόμενο για τους καταναλωτές, συνεργάτες πράκτορες, κλπ και η χρήση του διέπεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), το πλήρες περιεχόμενο της οποίας οι χρήστες μπορούν να πληροφορηθούν στον υπερσύνδεσμο https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
 2. Η μεταβολή του περιεχομένου των ανωτέρω ενοτήτων δεν συνιστά μεταβολή του νομικού προσώπου ή του αντικειμένου της επιχείρησης, ούτε αποτελεί λόγω πλάνης περί την ταυτότητα της αντισυμβαλλόμενης δια του ηλεκτρονικού της Πρακτορείου, όπως κατωτέρω και σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 ορίζεται.
Γ. Ορισμοί
 1. Χάριν συντομίας στην διατύπωση των γενικών όρων συναλλαγών, θα χρησιμοποιούνται εφεξής οι ακόλουθοι όροι:
 2. Ως "Πρακτορείο" ορίζεται το ηλεκτρονικό διαδικτυακό ηλεκτρονικό Πρακτορείο πώλησης ταξιδιωτικών προϊόντων / υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί και λειτουργεί στον παρόντα ιστοχώρο, στο όνομα χώρου www.pamekrouaziera.gr και το φυσικό κατάστημα – γραφείο αυτού στην Αθήνα (Αγγ Βλάχου 8).
 3. Ως "Πωλητής - Πρακτορας" ορίζεται η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «STUDENTS CRUISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»,, ΑΦΜ 800485560, ΓΕΜΗ 125046901000, ΕΣΛ - ΜΗΤΕ ΕΟΤ 0206Ε60000362401, έδρα στην Αθήνα (Άγγελου Βλάχου 8) η οποία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της παρούσης ιστοσελίδας ως τουριστική πράκτορας, ενεργεί δε κάθε πώληση που συμφωνείται δια της ιστοσελίδας αυτής, είτε πράττει για λογαριασμό της ίδιας είτε ως αντιπρόσωπος τρίτων, είτε άλλως πώς. Η Πράκτορας είναι η έμπορος εκτός από τον διοργανωτή – τελικό πάροχο, ο οποίος πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα που συνδυάζονται από διοργανωτή, ή και μεμονομένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
 4. Ως "Αγοραστής" ορίζεται κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που φυλλομετρά – περιηγείται – στις ενότητές της, είτε τελικώς συμβάλλεται με την Πράκτορα με σκοπό την αγορά προϊόντων είτε όχι.
 5. Ως "Σύμβαση" ορίζεται το παρόν κείμενο με όλες τις ενότητες αυτού
 6. Ως "Προϊόντα – Τουριστικά Προϊόντα" ορίζονται όλα αδιακρίτως τα προς διάθεση – κράτηση τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, είτε πρόκειται για κρουαζιέρες, είτε για οργανωμένα ταξίδια, είτε για κάθε άλλο τουριστικό προϊόν το οποίο διαθέτει το Πρακτορείο σε τελικούς καταναλωτές για λογαριασμό των τελικών παρόχων – προμηθευτών.
Δ. Το Πρακτορείο – Παρουσίαση των Τουριστικών Προϊόντων - Υπηρεσιών
 1. Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών (Σύμβαση) καταλαμβάνουν το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο παρόν Πρακτορείο και εν γένει κάθε πτυχή της πώλησης - Κράτησης των προϊόντων που διατίθενται προς αγορά / κράτηση από τους Αγοραστές του Πρακτορείου.
 2. Τροποποίηση της Σύμβασης ή αγορά προϊόντων υπό την αίρεση της τροποποίησης αυτής δεν χωρεί, η Πράκτορας δε, δεν υποχρεούται να εξετάσει , ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε αίτημα τεθεί από Αγοραστή για τροποποίηση οποιοδήποτε κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής.
 3. Στο Πρακτορείο η Πράκτορας αναρτά σε κατηγορίες τα προς πώληση Τουριστικά Προϊόντα. Ενδέχεται το ίδιο Προϊόν να αναρτάται σε διαφορετικές κατηγορίες ταυτόχρονα. Η πώληση ενός προϊόντος λογίζεται αποκλειστικά και μόνον ως πώληση λιανικής, με εξαίρεση την ενότητα B2B, στην οποία έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση συνεργαζόμενα τουριστικά πρακτορεία και για τη χρήση της οποίας ισχύουν ειδικότεροι όροι αναρτημένοι στην οικεία ενότητα, εφόσον αυτό απαιτείται και σε κάθε περίπτωση εξαιρούμενων των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή.
 4. Κάθε Προϊόν που διατίθεται προς πώληση - κράτηση παρουσιάζεται στους Αγοραστές σε ειδική μοναδική ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και ανακατεύθυνση στους όρους κράτησης – αγοράς του τελικού προμηθευτή που διέπουν την πολιτική ολοκλήρωσης της κράτησης, ακύρωσης, κ.ο.κ.
 5. Σε κάθε μοναδική ανάρτηση διάθεσης προϊόντος – υπηρεσίας, αναγράφεται εμφανώς η τιμή του προϊόντος, η επιβάρυνση με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ, η δυνατότητα επιλογής ειδικότερων ιδιοτήτων -εφόσον είναι διαθέσιμες-, η αναλυτική περιγραφή του ταξιδιωτικού προϊόντος και τυχόν ειδικές προδιαγραφές - προϋποθέσεις αυτού, και κάθε άλλη προσδιοριστική του προϊόντος πληροφορία σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 4 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει.
 6. Η Πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα απεριόριστου αριθμού μεταβολών στην περιγραφή εκάστου Προϊόντος και στην τιμή αυτών, η αναγραφή - ανάρτηση και μόνον της οποίας δεν συνιστά πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η τιμή αγοράς ενός προϊόντος - υπηρεσίας συμφωνείται ως οριστική με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τη μεριά του Αγοραστή και όχι απλά με την προσθήκη Προϊόντων σε λίστα παραγγελιών / κρατήσεων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η τιμή ενός Προϊόντος μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Πράκτορας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση του Προϊόντος, να ζητήσει την έκδοση πιστωτικού φορολογικού στοιχείου, ή επιστροφή σε μετρητά – αντιλογισμό χρέωσης κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής), σε περίπτωση που είχε ήδη καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς του Προϊόντος.
 7. Η Πράκτορας διαθέτει δευτερεύον λογισμικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκάστου προβαλλόμενου προϊόντος και του Αγοραστή, όπως υπερσύνδεσμο κοινοποίησης του Προϊόντος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ.
 8. Η Πράκτορας δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή αδυναμία του Χρήστη - Αγοραστή να διαμοιραστεί τον υπερσύνδεσμο ενός Προϊόντος από το Πρακτορείο, καθώς η αδυναμία αυτή επουδενί προέρχεται από το δικό της λογισμικό, ούτε βρίσκεται στη δική της σφαίρα επιρροής, πλην αφορά υπηρεσίες και λογισμικά που διαχειρίζονται τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
 9. Ομοίως η Πράκτορας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των αναρτημένων στο διαδίκτυο ιστοσελίδων των τελικών προμηθευτών των Προϊόντων - Υπηρεσιών που αυτή πωλεί δια του Πρακτορείου, στις οποίες μπορεί κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παραπέμπει με υπερσύνδεσμο.
Ε. Σύμβαση Πώλησης – Διαθεσιμότητα – Κράτηση Ταξιδίων
 1. Για την αγορά ενός προϊόντος ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα που η Πράκτορας συλλέγει θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης των Προϊόντων και η επεξεργασία τους διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
 2. Οι συνεργάτες χονδρικής (συνεργαζόμενοι Πράκτορες) θα λαμβάνουν κατόπιν σχετικού αιτήματος στοιχεία πρόσβασης στην B2B ενότητα του Πρακτορείου, από όπου θα μπορούν να διαχειρίζονται τις κρατήσεις τους προς μεταπώληση – διάθεση σε τρίτους, κ.ο.κ.
 3. Η επιλογή Προϊόντων και η παραγγελία - κράτηση συνιστά απλή προπαρασκευαστική πράξη. Η πρόταση προς σύναψη της σύμβασης πώλησης πραγματοποιείται με την αποστολή-επιβεβαίωση της παραγγελίας στον διακομιστή της Πράκτορα, αφού έχει επιλεγεί από τον Αγοραστή ο τρόπος παραλαβής των voucher – αποδεικτικών στοιχείων των Προϊόντων. Η Πράκτορας θα επικοινωνεί τηλεφωνικά ή άλλως πώς με τον Αγοραστή για την επιβεβαίωση της βούλησης σύναψης σύμβασης.
 4. Η Πράκτορας ενδέχεται ανάλογα με τους ειδικότερους όρους του κάθε τελικού προμηθευτή να ζητήσει την πληρωμή προκαταβολής από τον Αγοραστή για την ενεργοποίηση της κράτησης. Ειδικότεροι όροι πολιτικής ακυρώσεων του κάθε τελικού προμηθευτή και διοργανωτή θα ισχύουν για κάθε Προϊόν και θα είναι προσβάσιμοι στον Αγοραστή ηλεκτρονικά προς ανάγνωση και αποδοχή.
 5. Ο Αγοραστής ενδέχεται να επιλέξει να συνδυάσει με το Προϊόν άλλα Προϊόντα, ανεξάρτητα και αυτοτελή, που δεν αποτελούν πακέτα ταξιδίων με την έννοια του οργανωμένου ταξιδίου ή οργανωμένης περιήγησης. Διοργανωτής για τα ανεξάρτητα αυτά Ταξίδια – Προϊόντα μπορεί να είναι η Πράκτορας ή άλλος τελικός προμηθευτής.
 6. Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται μόνον με την αποστολή στον διακομιστή - εξυπηρετητή από τον οποίο εξυπηρετείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αγοραστή μηνύματος επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας των Κρατήσεων, χωρίς να αποκλείεται η κράτηση με φυσική παρουσία στο Πρακτορείο (Αγγ.Βλάχου 8 Αθήνα) η τηλεφωνική κράτηση – επιβεβαίωση, σύμφωνα με τις επιλογές του Αγοραστή και τις διαθέσιμες μεθόδους σύναψης σύμβασης – κράτησης ανά προϊόν – υπηρεσία.
 7. Η Πράκτορας δικαιούται να μην συνάψει σύμβαση πώλησης με τον Αγοραστή, έπειτα από λήψη επιθυμίας κράτησης στην οποία ο τελευταίος με δήλωσή του γραπτή ή προφορική έχει επιφυλαχθεί για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης ή των αντίστοιχων Όρων και Συμβάσεων των τελικών παρόχων προμηθευτών των Προϊόντων – Υπηρεσιών, είτε καθολικά, είτε αναφορικά με διατάξεις - τμήματα αυτής.
 8. Η ανάρτηση ενός Προϊόντος προς πώληση συνεπάγεται την άμεση διαθεσιμότητα αυτού ή τη δυνατότητα διάθεσής του εντός προαιρετικά αναγραφόμενου ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που ανυπαιτίως η Πράκτορας αδυνατεί να διαθέσει προς πώληση κάποιο από τα Προϊόντα που είναι αναρτημένα στο Πρακτορείο, υποχρεούται να ενημερώνει με σχετική αναγραφή τους Αγοραστές και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης πώλησης, δηλαδή επιγενόμενης ανυπαίτιας αδυναμίας διάθεσης των Προϊόντων, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πίστωσης ή επιστροφής του τιμήματος.
 9. Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων:
  • Είτε τοις μετρητοίς με με πληρωμή στο φυσικό κατάστημα - γραφείο της Πράκτορας (επί της οδού Άγγελου Βλάχου 8, Αθήνα)
  • Είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πράκτορα που γνωστοποιείται στον Αγοραστή κατά την αποστολή – επιβεβαίωση της παραγγελίας – αγοράς των Προϊόντων,
  • Είτε μέσω πιστωτικής κάρτας
 10. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την αντικαταβολή, ο Αγοραστής με την παραλαβή των Προϊόντων (σε μορφή vouchers, εισιτηρίων ή άλλως πώς) από το Πρακτορείο της Πράκτορας, οφείλει να εξοφλήσει την συμφωνημένη συνολική αξία αγοράς, άλλως η Πράκτορας δεν υποχρεούται να παραδώσει τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε να πιστώσει το τίμημα για μελλοντική του εξόφληση.
 11. Σε περίπτωση συμφωνίας για πίστωση του τιμήματος, ειδικότεροι όροι θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά νεότερη συμφωνία των μερών. Η Πράκτορας κατ' αρχήν δεν συμφωνεί ούτε αποδέχεται την πώληση – κράτηση Προϊόντων επί πιστώσει. Ειδικότερη συμφωνία των μερών δεν αποκλείεται.
 12. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πράκτορα, ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Πράκτορα δια αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – info@pamekrouaziera.gr - ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ, 2103249771 ) την πραγματοποίηση της πληρωμής δια ηλεκτρονικής τραπεζικής ή με άλλον τρόπο τραπεζικής συναλλαγής.
 13. Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται διαμέσου λογισμικού ηλεκτρονικής τραπεζικής χρηματοπιστωτικού φορέα (τράπεζας) και η Πράκτορας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λειτουργία και την ασφάλεια του λογισμικού αυτού. Κατά τη συναλλαγή ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται ότι συναλλάσσεται απευθείας με την Τράπεζα και η Πράκτορας δεν έχει καμία επιρροή και επέμβαση, ούτε θα μπορούσε να έχει, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων χρέωσης πιστωτικής – χρεωστικής – προπληρωμής κάρτας του Αγοραστή. Για κάθε ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στην τράπεζα που παρέχει το σύστημα αυτό ως μέσο πληρωμής.
 14. Για κάθε ζημία και βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που έχει εγκατασταθεί με ή χωρίς τη βούλησή του στο σύστημά του, η Πράκτορα συμφωνείται ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Πράκτορα εξ αυτής της αιτίας.
 15. Η Πράκτορας δεν αποθηκεύει ούτε θα ζητήσει ποτέ να αποθηκεύσει δεδομένα πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Αγοραστή, είτε μέσω του προφίλ-λογαριασμού χρήστη, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του διαδικτύου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωρίζει το ανωτέρω και να προστατεύεται από κάθε ενέργεια τρίτου που ενδεχομένως σφετεριζόμενος μη νόμιμα τα διακριτικά γνωρίσματα της Πράκτορα ενδέχεται με οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημένο ή μη, ενεργητικής ή παθητικής ενεργοποίησης, του κακόβουλου λογισμικού συμπεριλαμβανόμενου, να απαιτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Αγοραστή και κωδικούς ασφαλείας.
 16. Σε κάθε περίπτωση η Πράκτορας θα αποστείλει και θα παραδώσει τα πωληθέντα Προϊόντα (σε μορφή vouchers – εισιτηρίων – ταξιδιωτικών εγγράφων ή άλλως πώς) όχι με την καταχώρηση της εντολής εμβάσματος – μεταφοράς χρημάτων, αλλά από την πραγματική πίστωση στο λογαριασμό της της αξίας τους.
 17. Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κράτησή του διαδικτυακά κάνοντας χρήση μοναδικού υπερσυνδέσμου που θα λαμβάνει με email και θα τον οδηγεί σε σελίδα ασφαλούς σύνδεσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε τελικού προμηθευτή – διοργανωτή.
 18. Ο Αγοραστής επιλέγει κατά τη αποστολή της παραγγελίας τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής των Προϊόντων: (α) είτε από κάποιο από τα Πρακτορείο της Πράκτορας, είτε (β) με αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξει στην Πράκτορα κατά τη αποστολή - επιβεβαίωση της παραγγελίας – κράτησης ταξιδιωτικού Προϊόντος.
 19. Η παραλαβή των Προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και γνωστοποιήσει στην Πράκτορα. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι πλήρως ικανό προς δικαιοπραξία (ενήλικος).
ΣΤ. Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωματικά Προϊόντα – Πλημμελής Εκπλήρωση
 1. Ο Αγοραστής λόγω της φύσης των Προϊόντων (ταξιδιωτικών – υπηρεσιών αναψυχής κ.ο.κ) δεν έχει το δικαίωμα του άρθρου 4§10 Ν.2251/1994, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ακυρώσει τις σχετικές Κρατήσεις στην Πράκτορα, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, ή άλλως πώς.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης, αυτή ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την Πράκτορα, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αποστολή της επιστολής στην Πράκτορα είτε (α) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pamekrouaziera.gr με θέμα «Ακύρωση Κράτησης με αριθμό ..................», είτε (β) έντυπη επιστολή στη φυσική διεύθυνση της Πράκτορα, είτε (γ) με επίσκεψη στο Πρακτορείο κατόπιν συνεννόησης με την Πράκτορα και επί τόπου συμπλήρωση έντυπης επιστολής.
 3. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση που θα υπόκειται στους περιορισμούς των πολιτικών ακύρωσης κάθε τελικού προμηθευτή, και θα είναι γνωστοί στον Αγοραστή είτε με απευθείας ανάγνωση των περιγραφών εκάστου προϊόντος, είτε δια υπερσυνδέσμου μετάβασης στον ιστοχώρο του εκάστοτε τελικού προμηθευτή. Μία ακύρωση - υπαναχώρηση μπορεί να σημαίνει και πλήρη απώλεια του τιμήματος που κατέβαλε ο Αγοραστής στην Πράκτορα, αν δεν είναι ανεκτή – αποδεκτή από τον τελικό προμηθευτή – διοργανωτή του Προϊόντος.
 4. Η Πράκτορας υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω υφίσταται αντίτιμο προς επιστροφή στον Αγοραστή, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία του τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, ή με μερικό αντιλογισμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της δήλωσης ακύρωσης.
 5. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, ήτοι η ταξιδιωτική παροχή – υπηρεσία που έχει αγοράσει ο Αγοραστής δεν ανταποκρίνονταν στις περιγραφές, προδιαγραφές, συμφωνίες ή ο τελικός προμηθευτής παραβίασε τις εκ των δικών του όρων συναλλαγών υποχρεώσεις, ή τις εκ του νόμου υποχρεώσεις έναντι του Αγοραστή – Καταναλωτή.
 6. Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παράγγειλε ο Αγοραστής, για τα οποία θα υποστεί την απομείωση της επιστροφής της αρχικής αξίας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τους όρους ακύρωσης υπηρεσιών των τελικών προμηθευτών.
 7. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Πράκτορα που ενεργεί ως απλός πωλητής και η ευθύνη της οποίας περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω ορθή πρακτόρευση των υπηρεσιών τρίτων τελικών παρόχων και ταξιδιωτικών πρακτόρων, καθώς η Πράκτορας δεν είναι ο τελικός διοργανωτής ή προμηθευτής των προς πώληση Προϊόντων και Υπηρεσιών, αλλά αντιπρόσωπος – διαμεσολαβητής – πωλητής των εκ των διοργανωτών εκπορευόμενων Προϊόντων & Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών.
Ζ. Ειδικότερες Ευθύνες & Υποχρεώσεις του Αγοραστή - Ταξιδιώτη
 1. Πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων του Αγοραστή όπως συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ανωτέρω, ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Πράκτορα για κάθε ζημία και βλάβη που θα θα υποστεί η τελευταία εξαιτίας δόλιας ή βαριάς αμελούς συμπεριφοράς του πρώτου, να της καταβάλει κάθε τι που θα διαταχθεί δικαστικά ή θα συμβιβαστεί εξωδικαστικά να καταβάλλει σε τρίτα πρόσωπα εξαιτίας δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς του Αγοραστή. Η παρούσα ρήτρα δικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται και υπέρ κάθε άλλου προσώπου, φυσικού η νομικού, που είναι εργαζόμενος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή εν γένει προστηθείς της Πράκτορα.
 2. Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και να πλοηγείται σε αυτήν όπως η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη απαιτούν, να μην παραβιάζει αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες του Πρακτορείου την γενική υποχρέωση τήρησης ηθικής και δεοντολογίας των Χρηστών του Διαδικτύου, να μην επιχειρεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενείται το Πρακτορείο ή στο επίπεδο της Διαχείρισης αυτού, να μην δημιουργεί τεχνητή κίνηση στο διακομιστή και εν γένει να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει την ιστοσελίδα (Πρακτορείο) εκτός λειτουργίας, ή να υποβαθμίσει το χρόνο απόκρισής της, ή την ταχύτητά της, ή τη διασύνδεσή της με τη βάση δεδομένων της, η να διακινδυνεύσει τα ανωτέρω, είτε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) είτε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), είτε δια κάθε σήμερα γνωστού ή και άγνωστου τρόπου θα μπορούσε αιτιωδώς να επιτευχθεί ή να διακινδυνευθεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.
 3. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Πράκτορας δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α) την απόλυτη ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι, τιμές μέσω xml fees, διαθεσιμότητες προϊόντων μέσω αυτοματοποιημένης ανάρτησης και ενε γένει κάθε στοιχείο που χωρίς παρέμβαση ανθώπινου παράγοντα αναρτάται στην ιστοσελίδα - Πρακτορείο), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
 4. Ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης του Πρακτορείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στο Πρακτορείο παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών και την γνώση των συμβατικών υποχρεώσεων που αυτοί υπέχουν – αναλαμβάνουν έναντι των τρίτων τελικών προμηθευτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πολιτικές ακυρώσεων, προσέλευση στα μεταφορικά μέσα, πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά το ταξίδι – εκδρομή, διαδικασία έκδοσης VISA και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη ανά Προϊόν για τον καταναλωτή και αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον τελικό πάροχο διοργανωτή του Προϊόντος – ταξιδιωτικής υπηρεσίας – ταξιδίων εν γένει.
 5. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η Πράκτορας γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Πράκτορας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη του Πρακτορείου, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση του και την ανάκτηση του περιεχομένου του.
 6. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου του Πρακτορείου, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) του Πρακτορείου για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση του, η οποία τίθεται υπό τους περιορισμούς και το πλαίσιο που ορίζεται στο κεφάλαιο Β των παρόντων.
 7. Ο Αγοραστής ως ταξιδιώτης, πέραν από τη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση της ιστοσελίδας – Πρακτορείου, οφείλει να φυλλομετρά και να μελετά προσεκτικά τους γενικούς όρους συναλλαγών – συμβάσεις προσχώρησης, στους οποίους παραπέμπει το Πρακτορείο κατά την αγορά – κράτηση ενός προϊόντος, καθώς οι όροι αυτοί ανά προμηθευτή τελικό πάροχο είναι οι διέποντες το ταξίδι και όχι οι παρόντες που περιορίζονται στον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ως πρακτορείου κρατήσεων ταξιδιωτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
 8. Διαφορετικοί όροι ενδέχεται να διέπουν τη θαλάσσια από τη χερσαία μεταφορά, τη διαμονή και τις τοπικές "in-resort"εκδρομές που ενδεχομένως να τίθενται προς επιπρόσθετη αγορά – επιλογή από τους τελικούς παρόχους.
 9. Ο Αγοραστής – Καταναλωτής ενδέχεται να προστατεύεται και από τις διατάξεις της Οδηγίας Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, εφόσον το Προϊόν είναι οργανωμένο ταξίδι – περιήγηση σύμφωνα με τους ορισμούς της ανωτέρω οδηγίας, ανεξάρτητα με το αν ο τελικός προμηθευτής αναγνωρίζει την ιδιότητά του ως διοργανωτής οργανωμένου ταξιδίου ή όχι.
 10. Το Πρακτορείο ως πωλητής είναι υπεύθυνος από κοινού με τον διοργανωτή για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης κράτησης – αγοράς ενός Προϊόντος. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις, οι ταξιδιώτες - Αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τον διοργανωτή μέσω του πωλητή από τον οποίο αγόρασαν το πακέτο, ήτοι μέσου του Πρακτορείου.
 11. Το Πρακτορείο ρητά δεν ευθύνεται, όπως ανωτέρω έχει συμφωνηθεί, για την προσήκουσα παροχή – εκτέλεση – απόλαυση των Προϊόντων και η ευθύνη αυτή περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του διοργανωτή ή έκαστου εν πάση περιπτώσει τελικού παρόχου – προμηθευτή (ξενοδόχου, χερσαίου μεταφορέα, θαλάσσιο μεταφορέα, ταξιδιωτικού πράκτορα, υπο-πράκτορα κ.ο.κ.).
 12. Το Πρακτορείο δεν μπορεί να περιορίσει τις ευθύνες του πέραν των ελαχίστων ορίων πληροφόρησης, διαμεσολάβησης, ενημέρωσης κ.ο.κ. των καταναλωτών -Αγοραστών – Ταξιδιωτών σύμφωνα με την ως άνω Οδηγία Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις και το εκάστοτε εθνικό δίκαιο που ενσωματώνει τις διατάξεις αυτές στην Ελληνική έννομη τάξη.
Η. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 1. Ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με την Πράκτορα δια του Πρακτορείου, ενδέχεται να υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία "καρτέλα πελάτου" ή σε κάθε περίπτωση να καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και έκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Πράκτορα.
 2. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στην Πράκτορα αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Πράκτορα για αποζήτηση αποζημίωσης από τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.
 3. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Πράκτορα δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Πρακτορείο, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.
 4. Η Πράκτορας έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Αγοραστής στην καρτέλα πελάτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και καθίσταται ως εκ τούτου υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Ν.2472/1997. Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο Πρακτορείο, στην οποία προβαίνει η Πράκτορας, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.2472/1997 και ο Ν.3471/2006, όπως τροποποιημένοι σήμερα ισχύουν.
 5. Ο Αγοραστής έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση της Πράκτορα.
 6. Εφόσον ο Αγοραστής επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν από το Πρακτορείο, μπορεί να επικοινωνήσει με την Πράκτορα δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη "λήθη"(right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το Πρακτορείο που φυλάσσονται στους διακομιστές της Πράκτορα. Η Πράκτορας θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Αγοραστή. Ο Αγοραστής ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.
 7. Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997), ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με την Πράκτορα και το εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή ώρες Και ώρες 09.00 με 17.00 στο 2103253710, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@pamekrouaziera.gr με «Προβολή Αντιρρήσεων άρθρο 13 Ν. 2472/1997»
 8. Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της Πράκτορα με τους Αγοραστές με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα Προϊόντα - Υπηρεσίες που η Πράκτορας διαθέτει μέσα από το Πρακτορείο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.3671/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 172 του ν. 4070/2012 και σε συνδυασμό με την οδηγία της ΑΠΔΠΧ 2/2011, η Πράκτορας δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Αγοραστών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, καθώς συμφωνείται ότι παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται έκαστος Αγοραστής (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση, καθώς και σε κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο Αγοραστής αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.
 9. Ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Πράκτορας ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ποια Προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Πρακτορείο ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους Προϊόντων του Πρακτορείου.
 10. Ο Αγοραστής αποδέχεται και γνωρίζει ότι το Πρακτορείο για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση - σύναψη συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη "cache" που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου "cookies" τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Πρακτορείου και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Αγοραστή.
 11. Ο Αγοραστής αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο Πρακτορείο.
 12. Ο Αγοραστής γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του Πρακτορείου με την Πράκτορα, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των "cookies".
Θ. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία
 1. Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στο Πρακτορείο, είτε δια των απεικονίσεων Προϊόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν βιομηχανική & Πνευματική ιδιοκτησία της Πράκτορας.
 2. Η Πράκτορα είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την έννοια του εφαρμοζόμενου εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο Πρακτορείο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ονομασία και το λογότυπο αυτού "pamekrouaziera", το λογότυπο απεικόνισης της ονομασίας, την ειδικότερη μέθοδο πραγματοποίησης συναλλαγών, κλπ.
 3. Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση – εξαγωγή εικόνων από το Πρακτορείο, είτε αφορούν Προϊόντα, είτε δομικά γραφικά της παρουσίασης της μορφής του Πρακτορείου στους Αγοραστές, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της Πράκτορας.
 4. Επί των κειμένων και φωτογραφιών που αναρτώνται και ενσωματώνονται στο Πρακτορείο, η Πράκτορας ως μοναδική δημιουργός ή αποκλειστική δικαιούχος τους, φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει.
 5. Μερική ή καθολική αναδημοσίευση μόνο των κειμένων στο διαδίκτυο ή σε άλλο έγγραφο επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Πράκτορα αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, έμμεσους ή άμεσους, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλοίωση στο περιεχόμενο εκάστου κειμένου και με την υποχρέωση παράθεσης αναφοράς στην πηγή, δηλαδή την ιστοσελίδα "www.pamekrouaziera.gr". Κάθε άλλου είδους χρήση των κειμένων αυτών επιτρέπεται μόνον με ρητή έγγραφη ειδικότερη συμφωνία της Πράκτορα.
 6. Ο ως άνω τρόπος διάθεσης του περιεχομένου εφαρμόζετ